فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

آي‌سي صوت SOUND IC

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
 • 169,000 تومان
 • با تخفیف: 169,000 تومان
 • 158,000 تومان
 • با تخفیف: 158,000 تومان
 • 96,000 تومان
 • با تخفیف: 96,000 تومان
 • 112,000 تومان
 • با تخفیف: 112,000 تومان
 • 65,000 تومان
 • با تخفیف: 65,000 تومان
 • 134,000 تومان
 • با تخفیف: 134,000 تومان
 • 144,000 تومان
 • با تخفیف: 144,000 تومان
 • 144,000 تومان
 • با تخفیف: 144,000 تومان
 • 170,000 تومان
 • با تخفیف: 170,000 تومان
 • 96,000 تومان
 • با تخفیف: 96,000 تومان
 • 125,000 تومان
 • با تخفیف: 125,000 تومان
 • 192,000 تومان
 • با تخفیف: 192,000 تومان

آي سي صدا WCD9380-000

 • 169,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي صدا WCD9340-001

 • 158,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي صدا WSA8815

 • 96,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي صدا سامسونگ SMA1301

 • 112,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي صدا سامسونگ 9896B

 • 65,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي صدا سامسونگ CS35L41B

 • 134,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي صدا سامسونگ CS47L93

 • 144,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي صدا سامسونگ CS47L91

 • 144,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي صدا سامسونگ ALC5665

 • 170,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي صدا WCD9326

 • 96,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي صدا WCD9370

 • 125,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي صوت سامسونگ MAX98505

 • 192,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

صفحه‌ی 1