آي‌سي‌هاي مدارآنتن

تعداد تصاوير
 • 78,000 تومان
 • 61,000 تومان
 • 71,000 تومان
 • 113,000 تومان
 • 120,000 تومان
 • 107,000 تومان
 • 73,000 تومان
 • 96,000 تومان
 • 96,000 تومان
 • 192,000 تومان
 • 308,000 تومان
 • 96,000 تومان

آي سي پاور آمپلي فاير SKY77643-61

 • 78,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي پاور آمپلي فاير QM81050

آي سي پاور آمپلي فاير QM81050

 • 61,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي پاور آمپلي فاير SKY77643-31

آي سي پاور آمپلي فاير SKY77643-31

 • 71,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي تقويت كننده 5G آنتن QFM4802

آي سي تقويت كننده 5G آنتن QFM4802

 • 113,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي RF شيائومي MT6186MV

آي سي RF شيائومي MT6186MV

 • 120,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي RF با شماره فني MT6190W

آي سي RF با شماره فني MT6190W

 • 107,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي RF مدار آنتن MT6177W

آي سي RF مدار آنتن MT6177W

 • 73,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي RF آنتن RF5228A

آي سي RF آنتن RF5228A

 • 96,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي‌سي تقويت‌كننده مدار آنتن - D5328

آي‌سي تقويت‌كننده مدار آنتن - D5328

 • 96,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي RF تقويت‌كننده مدار آنتن SDR675-005

آي سي RF تقويت‌كننده مدار آنتن SDR675-005

 • 192,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آيسي RF تقويت‌كننده مدار آنتن SDR735

آيسي RF تقويت‌كننده مدار آنتن SDR735

 • 308,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي تقويت‌كننده مدار آنتن AP7219M-71

آي سي تقويت‌كننده مدار آنتن AP7219M-71

 • 96,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

1  2  3  صفحه 1