آی‌سی‌های مدارآنتن

تعداد تصاویر
 • 81,000 تومان
 • 114,000 تومان
 • 168,000 تومان
 • 78,000 تومان
 • 53,000 تومان
 • 95,000 تومان
 • 61,000 تومان
 • 113,000 تومان
 • 107,000 تومان
 • 74,000 تومان
 • 73,000 تومان
 • 62,000 تومان

آی سی PA پاور آمپلی‌فایر VC7916-63

 • 81,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی VC7916 از
دسته آیسیهای پاور آمپلی فایر یا همان PA است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت VANCHIP می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی PA پاور آمپلی فایر SKY77638-21

آی سی PA پاور آمپلی فایر SKY77638-21

 • 114,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 77638 از
دسته آیسیهای پاور آمپلی فایر یا همان PA است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SKYWORKS می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی PA پاور آمپلی فایر MT6190MV

آی سی PA پاور آمپلی فایر MT6190MV

 • 168,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6190MV از
دسته آیسیهای پاور آمپلی فایر یا همان PA است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی پاور آمپلی فایر SKY77643-61

آی سی پاور آمپلی فایر SKY77643-61

 • 78,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها ،آیسی SKY77643-61 از
دسته آیسیهای پاور آمپلی فایر یا همان PA است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SKYWORKS می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی پاور آمپلی فایر QM81050

آی سی پاور آمپلی فایر QM81050

 • 53,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسیQM81050 از
دسته آیسیهای پاور آمپلی فایر یا همان PA است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QORVO می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی RF آنتن 114640

آی سی RF آنتن 114640

 • 95,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 114640 از
دسته آیسیهای آنتن RF است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SITRI می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی پاور آمپلی فایر SKY77643-31

آی سی پاور آمپلی فایر SKY77643-31

 • 61,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 77643 از
دسته آیسیهای پاور آمپلی فایر یا همان PA است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SKYWORKS می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی PA تقویت کننده 5G آنتن QFM4802

آی سی PA تقویت کننده 5G آنتن QFM4802

 • 113,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی QFM4802 از
دسته آیسیهای پاور آمپلی فایر یا همان PA است که از
آیسیهای Integrated Circuits می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی RF شیائومی MT6186MV

آی سی RF شیائومی MT6186MV

 • 107,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6186MV از
دسته آیسیهای آنتن RF است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی RF با شماره فنی MT6190W

آی سی RF با شماره فنی MT6190W

 • 74,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6190W از
دسته آیسیهای آنتن RF است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی RF مدار آنتن MT6177W

آی سی RF مدار آنتن MT6177W

 • 73,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6177W از
دسته آیسیهای آنتن RF است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی RF آنتن RF5228A

آی سی RF آنتن RF5228A

 • 62,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی RF5228A از
دسته آیسیهای آنتن RF است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QORVO می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

1  2  3  4  صفحه 1