فیلتر‌ها

تولیدکننده

بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

SKyhnix

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
 • 97,000 تومان
 • با تخفیف: 97,000 تومان
 • 128,000 تومان
 • با تخفیف: 128,000 تومان
 • 698,000 تومان
 • با تخفیف: 698,000 تومان
 • 344,000 تومان
 • با تخفیف: 344,000 تومان
 • 582,000 تومان
 • با تخفیف: 582,000 تومان
 • 336,000 تومان
 • با تخفیف: 336,000 تومان
 • 416,000 تومان
 • با تخفیف: 416,000 تومان
 • 784,000 تومان
 • با تخفیف: 784,000 تومان
 • 160,000 تومان
 • با تخفیف: 160,000 تومان
 • 211,000 تومان
 • با تخفیف: 211,000 تومان
 • 176,000 تومان
 • با تخفیف: 176,000 تومان
 • 173,000 تومان
 • با تخفیف: 173,000 تومان

آی سی PA آیفون SKY77366-17

 • 97,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 77366 از
دسته آیسیهای پاور آمپلی فایر یا همان PA است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SKyhnix می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تقویت‌کننده مدار آنتن PA آیفون SKY78140-22

 • 128,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 78140 از
دسته آیسیهای PA آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SKyhnix می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی هارد H9TQ17ABJTMC 16G

 • 698,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی H9TQ17ABJTMC از
دسته آیسیهای هارد eMMC است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SKyhnix می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی هارد H9TQ64A8GTMC

 • 344,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی H9TQ64A8GTMC از
دسته آیسیهای هارد eMMC است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SKyhnix می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی هارد H9TQ17ADFTAC 16G

 • 582,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی H9TQ17ADFTAC از
دسته آیسیهای هارد eMMC است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SKyhnix می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی‌سی G4RAM رم K3QF6F6

 • 336,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی G4RAM از
دسته آیسیهای رم است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SKyhnix می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی‌سی G5RAM رم H9HKNNNCTUMU

 • 416,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی G5RAM از
دسته آیسیهای رم است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SKyhnix می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی‌سی هارد H9TQ27ADFTMC

 • 784,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی H9TQ27ADFTMC از
دسته آیسیهای هارد eMMC است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SKyhnix می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی هارد H9TP32A4GDCC

 • 160,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی H9TP32A4GDCC از
دسته آیسیهای هارد eMMC است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SKyhnix می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی‌سی هارد H9TP65A8JDAC

 • 211,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی H9TP65A8JDAC از
دسته آیسیهای هارد eMMC است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SKyhnix می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی‌سی هارد H26M52103FMR

 • 176,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی H26M52103FMR از
دسته آیسیهای هارد eMMC است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SKyhnix می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی‌سی هارد H26M42003GMR

 • 173,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی H26M42003GMR از
دسته آیسیهای هارد eMMC است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SKyhnix می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

1  2  صفحه‌ی 1