آی‌سی‌های هارد

تعداد تصاویر
 • 1,281,000 تومان
 • 781,000 تومان
 • 300,000 تومان
 • 642,000 تومان
 • 245,000 تومان
 • 944,000 تومان
 • 664,000 تومان
 • 698,000 تومان
 • 344,000 تومان
 • 582,000 تومان
 • 451,000 تومان
 • 1,280,000 تومان
آی سی هارد سامسونگ KMDV6001DM-B620

آی سی هارد سامسونگ KMDV6001DM-B620

 • 1,281,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی KMDV6001DM از
دسته آیسیهای هارد eMMC است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SAMSUNG می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی هارد KLMCG2UCTB-B041

آی سی هارد KLMCG2UCTB-B041

 • 781,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی KLMCG2UCTB از
دسته آیسیهای هارد eMMC است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SAMSUNG می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی هارد UFS توشیبا THGLF2G8J4LBATR

آی سی هارد UFS توشیبا THGLF2G8J4LBATR

 • 300,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی THGLF2G8J4LBATR از
دسته آیسیهای هارد UFS است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت TOSHIBA می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی‌سی هارد KMQ310013B-B419

آی‌سی هارد KMQ310013B-B419

 • 642,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی KMQ310013B از
دسته آیسیهای هارد eMMC است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SAMSUNG می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی هارد THGLF2G8J4LBATD UFS

آی سی هارد THGLF2G8J4LBATD UFS

 • 245,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی THGLF2G8J4LBATD از
دسته آیسیهای هارد UFS است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت TOSHIBA می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی هارد KMGD6001BM-B421 32G

آی سی هارد KMGD6001BM-B421 32G

 • 944,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی KMGD6001BM از
دسته آیسیهای هارد eMMC است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SAMSUNG می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی هارد KMR310001M-B611 16G

آی سی هارد KMR310001M-B611 16G

 • 664,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی KMR310001M از
دسته آیسیهای هارد eMMC است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SAMSUNG می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی هارد H9TQ17ABJTMC 16G

آی سی هارد H9TQ17ABJTMC 16G

 • 698,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی H9TQ17ABJTMC از
دسته آیسیهای هارد eMMC است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SKyhnix می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی هارد H9TQ64A8GTMC

آی سی هارد H9TQ64A8GTMC

 • 344,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی H9TQ64A8GTMC از
دسته آیسیهای هارد eMMC است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SKyhnix می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی هارد H9TQ17ADFTAC 16G

آی سی هارد H9TQ17ADFTAC 16G

 • 582,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی H9TQ17ADFTAC از
دسته آیسیهای هارد eMMC است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SKyhnix می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی هارد KMQ310013M-B419

آی سی هارد KMQ310013M-B419

 • 451,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی KMQ310013M از
دسته آیسیهای هارد eMMC است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SAMSUNG می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی هارد شماره فنی KMDH6001DA-B422

آی سی هارد شماره فنی KMDH6001DA-B422

 • 1,280,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی KMDH6001DA از
دسته آیسیهای هارد eMMC است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SAMSUNG می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

1  2  3  4  5  6  صفحه 1