آي‌سي‌هاي هارد

تعداد تصاوير
 • 1,358,000 تومان
 • 781,000 تومان
 • 320,000 تومان
 • 642,000 تومان
 • 272,000 تومان
 • 1,056,000 تومان
 • 748,000 تومان
 • 698,000 تومان
 • 396,000 تومان
 • 582,000 تومان
 • 451,000 تومان
 • 2,124,000 تومان
آي سي هارد سامسونگ KMDV6001DM-B620

آي سي هارد سامسونگ KMDV6001DM-B620

 • 1,358,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي هارد KLMCG2UCTB-B041

آي سي هارد KLMCG2UCTB-B041

 • 781,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي هارد UFS توشيبا THGLF2G8J4LBATR

آي سي هارد UFS توشيبا THGLF2G8J4LBATR

 • 320,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي‌سي هارد KMQ310013B-B419

آي‌سي هارد KMQ310013B-B419

 • 642,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي هارد THGLF2G8J4LBATD UFS

آي سي هارد THGLF2G8J4LBATD UFS

 • 272,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي هارد KMGD6001BM-B421 32G

آي سي هارد KMGD6001BM-B421 32G

 • 1,056,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي هارد KMR310001M-B611 16G

آي سي هارد KMR310001M-B611 16G

 • 748,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي هارد H9TQ17ABJTMC 16G

آي سي هارد H9TQ17ABJTMC 16G

 • 698,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي هارد H9TQ64A8GTMC

آي سي هارد H9TQ64A8GTMC

 • 396,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي هارد H9TQ17ADFTAC 16G

آي سي هارد H9TQ17ADFTAC 16G

 • 582,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي هارد KMQ310013M-B419

آي سي هارد KMQ310013M-B419

 • 451,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي هارد شماره فني KMDH6001DA-B422

آي سي هارد شماره فني KMDH6001DA-B422

 • 2,124,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

1  2  3  4  5  6  صفحه 1