فیلتر‌ها

تولیدکننده


بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

تغذیه بیسباند آیفون IPHONE BASEBAND POWER

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
 • 49,000 تومان
 • با تخفیف: 49,000 تومان
 • 81,000 تومان
 • با تخفیف: 81,000 تومان
 • 113,000 تومان
 • با تخفیف: 113,000 تومان
 • 52,000 تومان
 • با تخفیف: 52,000 تومان
 • 61,000 تومان
 • با تخفیف: 61,000 تومان
 • 97,000 تومان
 • با تخفیف: 97,000 تومان
 • 160,000 تومان
 • با تخفیف: 160,000 تومان
 • 78,000 تومان
 • با تخفیف: 78,000 تومان

آی سی تغذیه بیسباند ایفون PMB6840

 • 49,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی PMB6840 از
دسته آیسیهای تغذیه بیسباند آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت INTEL می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه بیسباند اینتل آیفون PMB6848-E101

 • 81,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی PMB6848 از
دسته آیسیهای تغذیه بیسباند آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت INTEL می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه بیس باند آیفون PMX60

 • 113,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی PMX60 از
دسته آیسیهای تغذیه بیسباند آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOMM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه بیسباند آیفون PMD9655

 • 52,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی PMD9655 از
دسته آیسیهای تغذیه بیسباند آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOMM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه بیسباند ایفون PMB6829

 • 61,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی PMB6829 از
دسته آیسیهای تغذیه بیسباند آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت INTEL می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه بیسباند آیفون PMX55-001-00

 • 97,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی PMX55 از
دسته آیسیهای تغذیه بیسباند آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOMM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی‌سی تغذیه بیسباند آیفون PMD9645

 • 160,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی PMD9645 از
دسته آیسیهای تغذیه بیسباند آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOMM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی‌سی تغذیه بیسباند آیفون PM8019

 • 78,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی PM8019 از
دسته آیسیهای تغذیه بیسباند آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOMM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

صفحه‌ی 1