آی‌سی‌های تغذیه

تعداد تصاویر
 • 73,000 تومان
 • 206,000 تومان
 • 464,000 تومان
 • 144,000 تومان
 • 127,000 تومان
 • 195,000 تومان
 • 225,000 تومان
 • 124,000 تومان
 • 146,000 تومان
 • 146,000 تومان
 • 127,000 تومان
 • 201,000 تومان
آی سی صدا TAS2-SAH

آی سی صدا TAS2-SAH

 • 73,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی TAS2 از
دسته آیسیهای صدا است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت Texas Instruments می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه POCO X3 شیائومی PM7150-102

آی سی تغذیه POCO X3 شیائومی PM7150-102

 • 206,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی PM7150 از
دسته آیسیهای تغذیه است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOMM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه MAX77729X

آی سی تغذیه MAX77729X

 • 464,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MAX77729X از
دسته آیسیهای تغذیه است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MAXIM INTEGRATED می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی صدا WCD9380-000

آی سی صدا WCD9380-000

 • 144,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی WCD9380-000 از
دسته آیسیهای صدا است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی صدا WCD9340-001

آی سی صدا WCD9340-001

 • 127,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی WCD9340-001 از
دسته آیسیهای صدا است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه SPU14P

آی سی تغذیه SPU14P

 • 195,000 تومان

تغذیه انتیگریتد سرکوئیت

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی SPU14P از
دسته آیسیهای تغذیه است که از
آیسیهای Integrated Circuits می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه SPU13P

آی سی تغذیه SPU13P

 • 225,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی SPU13P از
دسته آیسیهای تغذیه است که از
آیسیهای Integrated Circuits می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه SC2721G

آی سی تغذیه SC2721G

 • 124,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی SC2721G از
دسته آیسیهای تغذیه است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SPREADTRUM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه MT6315NP

آی سی تغذیه MT6315NP

 • 146,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6315NP از
دسته آیسیهای تغذیه است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه MT6308P

آی سی تغذیه MT6308P

 • 146,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6308P از
دسته آیسیهای تغذیه است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه MT6308MP

آی سی تغذیه MT6308MP

 • 127,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6308MP از
دسته آیسیهای تغذیه است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه PM6375-001

آی سی تغذیه PM6375-001

 • 201,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی PM6375 از
دسته آیسیهای تغذیه است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOMM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  صفحه 1