آي‌سي‌هاي CPU و RAM

تعداد تصاوير
 • 880,000 تومان
 • 831,000 تومان
 • 708,000 تومان
 • 97,000 تومان
 • 865,000 تومان
 • 127,000 تومان
 • 361,000 تومان
 • 127,000 تومان
 • 97,000 تومان
 • 97,000 تومان
 • 708,000 تومان
 • 97,000 تومان
آي سي سي پي يو MT6853V-ZAHHSH

آي سي سي پي يو MT6853V-ZAHHSH

 • 880,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي سي پي يو MT6833V-ZAHHSH

آي سي سي پي يو MT6833V-ZAHHSH

 • 831,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي سي پي يو MT6768V-ZAHISH

آي سي سي پي يو MT6768V-ZAHISH

 • 708,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي سي پي يو MT6260MA-AJCDH

آي سي سي پي يو MT6260MA-AJCDH

 • 97,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي سي پي يو Qualcomm SDM632-100-AA

آي سي سي پي يو Qualcomm SDM632-100-AA

 • 865,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي سي پي يو MT6261DA-BJCAH

آي سي سي پي يو MT6261DA-BJCAH

 • 127,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

سي پي يو سامسونگ Exynos 7904

سي پي يو سامسونگ Exynos 7904

 • 361,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي سي پي يو MT6261DA-BJCJH

آي سي سي پي يو MT6261DA-BJCJH

 • 127,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي سي پي يو MT6260MA-AJCAH

آي سي سي پي يو MT6260MA-AJCAH

 • 97,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي سي پي يو MT6260MA-AMAH

آي سي سي پي يو MT6260MA-AMAH

 • 97,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

سي پي يو مدياتك MT6769V-ZAHIAH

سي پي يو مدياتك MT6769V-ZAHIAH

 • 708,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

سي پي يو MT6260MA-AJCTH

سي پي يو MT6260MA-AJCTH

 • 97,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

1  2  3  4  5  6  7  صفحه 1