آي‌سي‌هاي آيفون

تعداد تصاوير
 • 73,000 تومان
 • 81,000 تومان
 • 121,000 تومان
 • 277,000 تومان
 • 81,000 تومان
 • 129,000 تومان
 • 193,000 تومان
 • 158,000 تومان
 • 241,000 تومان
 • 193,000 تومان
 • 81,000 تومان
 • 241,000 تومان
آي سي تغذيه بيسباند ايفون PMB6840

آي سي تغذيه بيسباند ايفون PMB6840

 • 73,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي صدا ايفون 338S00537

آي سي صدا ايفون 338S00537

 • 81,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي تاچ آيفون BCM15951B0KUB2G

آي سي تاچ آيفون BCM15951B0KUB2G

 • 121,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي واي فاي و بلوتوث آيفون 339S00577

آي سي واي فاي و بلوتوث آيفون 339S00577

 • 277,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي تغذيه بيسباند اينتل آيفون PMB6848-E101

آي سي تغذيه بيسباند اينتل آيفون PMB6848-E101

 • 81,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي لايت آيفون 338S00616

آي سي لايت آيفون 338S00616

 • 129,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي واي فاي و بلوتوث آيفون 339S00647

آي سي واي فاي و بلوتوث آيفون 339S00647

 • 193,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي RF آيفون SDR865-005

آي سي RF آيفون SDR865-005

 • 158,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي RF آيفون SDR868

آي سي RF آيفون SDR868

 • 241,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي NFC آيفون 600V

آي سي NFC آيفون 600V

 • 193,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي لايت فلش دوربين U4110 آيفون 5662A0

آي سي لايت فلش دوربين U4110 آيفون 5662A0

 • 81,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي تغذيه بيس باند آيفون PMX60

آي سي تغذيه بيس باند آيفون PMX60

 • 241,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

1  2  3  4  صفحه 1