فيلتر‌ها

توليدكنندهبازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

آي‌سي

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
 • 78,000 تومان
 • با تخفیف: 78,000 تومان
 • 183,000 تومان
 • با تخفیف: 183,000 تومان
 • 195,000 تومان
 • با تخفیف: 195,000 تومان
 • 204,000 تومان
 • با تخفیف: 204,000 تومان
 • 170,000 تومان
 • با تخفیف: 170,000 تومان
 • 61,000 تومان
 • با تخفیف: 61,000 تومان
 • 880,000 تومان
 • با تخفیف: 880,000 تومان
 • 831,000 تومان
 • با تخفیف: 831,000 تومان
 • 146,000 تومان
 • با تخفیف: 146,000 تومان
 • 127,000 تومان
 • با تخفیف: 127,000 تومان
 • 85,000 تومان
 • با تخفیف: 85,000 تومان
 • 65,000 تومان
 • با تخفیف: 65,000 تومان

آي سي پاور آمپلي فاير SKY77643-61

 • 78,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي واي فاي و بلوتوث WCN3988-000

 • 183,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي تغذيه SPU14P

 • 195,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي شارژ SM5451

 • 204,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي تغذيه SC2721G

 • 170,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي پاور آمپلي فاير QM81050

 • 61,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي سي پي يو MT6853V-ZAHHSH

 • 880,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي سي پي يو MT6833V-ZAHHSH

 • 831,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي تغذيه MT6308P

 • 146,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي تغذيه MT6308MP

 • 127,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي شارژ LN8000

 • 85,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي پاور آمپلي فاير SKY77643-31

 • 65,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  صفحه‌ی 1