آي‌سي‌هاي واي‌فاي و بلوتوث

تعداد تصاوير
 • 183,000 تومان
 • 289,000 تومان
 • 120,000 تومان
 • 256,000 تومان
 • 86,000 تومان
 • 73,000 تومان
 • 140,000 تومان
 • 80,000 تومان
 • 112,000 تومان
 • 112,000 تومان
 • 115,000 تومان
 • 88,000 تومان
آي سي واي فاي و بلوتوث WCN3988-000

آي سي واي فاي و بلوتوث WCN3988-000

 • 183,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي‌سي وايفاي و بلوتوث سامسونگ C3

آي‌سي وايفاي و بلوتوث سامسونگ C3

 • 289,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي WIFI و Bluetooth هواوي HI1102

آي سي WIFI و Bluetooth هواوي HI1102

 • 120,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي واي فاي و بلوتوث WCN3991-00T

آي سي واي فاي و بلوتوث WCN3991-00T

 • 256,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي‌سي واي فاي و بلوتوث WCN3615

آي‌سي واي فاي و بلوتوث WCN3615

 • 86,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي واي‌فاي و بلوتوث سامسونگ S612

آي سي واي‌فاي و بلوتوث سامسونگ S612

 • 73,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي واي فاي بلوتوث MT6631N

آي سي واي فاي بلوتوث MT6631N

 • 140,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي واي فاي و بلوتوث MT6625LN

آي سي واي فاي و بلوتوث MT6625LN

 • 80,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي آنتن RF هوآوي HI6361GFC

آي سي آنتن RF هوآوي HI6361GFC

 • 112,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي WIFI و Bluetooth هوآوي – HI1101

آي سي WIFI و Bluetooth هوآوي – HI1101

 • 112,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي واي فاي و بلوتوث سامسونگ – BCM43454HKUBG

آي سي واي فاي و بلوتوث سامسونگ – BCM43454HKUBG

 • 115,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

آي سي واي فاي و بلوتوث BCM43436LHKUBG

آي سي واي فاي و بلوتوث BCM43436LHKUBG

 • 88,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

صفحه 1