آی‌سی‌های وای‌فای و بلوتوث

تعداد تصاویر
 • 183,000 تومان
 • 289,000 تومان
 • 120,000 تومان
 • 256,000 تومان
 • 86,000 تومان
 • 73,000 تومان
 • 140,000 تومان
 • 60,000 تومان
 • 84,000 تومان
 • 112,000 تومان
 • 96,000 تومان
 • 88,000 تومان
آی سی وای فای و بلوتوث WCN3988-000

آی سی وای فای و بلوتوث WCN3988-000

 • 183,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها ،آیسی WCN3988-000 از
دسته آیسیهای وایفای و بلوتوث است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی‌سی وایفای و بلوتوث سامسونگ C3

آی‌سی وایفای و بلوتوث سامسونگ C3

 • 289,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی C3 از
دسته آیسیهای وایفای و بلوتوث است که از
آیسیهای Integrated Circuits می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی وایفای و بلوتوث هواوی HI1102

آی سی وایفای و بلوتوث هواوی HI1102

 • 120,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی HI1102 از
دسته آیسیهای وایفای و بلوتوث است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت HiSilicon می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی وای فای و بلوتوث WCN3991-00T

آی سی وای فای و بلوتوث WCN3991-00T

 • 256,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی WCN3991 از
دسته آیسیهای وایفای و بلوتوث است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی‌سی وای فای و بلوتوث WCN3615

آی‌سی وای فای و بلوتوث WCN3615

 • 86,000 تومان

ضمانت مرجوعی:
این آی‌سی را بخرید و درصورت مشاهده هرگونه مشکل (قبل از حرارت دادن و نصب روی بورد) ما آن را تعویض خواهیم کرد

آی سی وای‌فای و بلوتوث سامسونگ S612

آی سی وای‌فای و بلوتوث سامسونگ S612

 • 73,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی S612 از
دسته آیسیهای وایفای و بلوتوث است که از
آیسیهای Integrated Circuits می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی وای فای بلوتوث MT6631N

آی سی وای فای بلوتوث MT6631N

 • 140,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6631N از
دسته آیسیهای وایفای و بلوتوث است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی وای فای و بلوتوث MT6625LN

آی سی وای فای و بلوتوث MT6625LN

 • 60,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6625LN از
دسته آیسیهای وایفای و بلوتوث است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی آنتن RF هوآوی HI6361GFC

آی سی آنتن RF هوآوی HI6361GFC

 • 84,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی HI6361GFC از
دسته آیسیهای آنتن RF است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت HiSilicon می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی وای‌فای و بلوتوث هوآوی HI1101

آی سی وای‌فای و بلوتوث هوآوی HI1101

 • 112,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی HI1101 از
دسته آیسیهای وایفای و بلوتوث است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت HiSilicon می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی وای فای و بلوتوث سامسونگ BCM43454HKUBG

آی سی وای فای و بلوتوث سامسونگ BCM43454HKUBG

 • 96,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی BCM43454HKUBG از
دسته آیسیهای وایفای و بلوتوث است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت BROADCOM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی وای فای و بلوتوث BCM43436LHKUBG

آی سی وای فای و بلوتوث BCM43436LHKUBG

 • 88,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی BCM43436LHKUBG از
دسته آیسیهای وایفای و بلوتوث است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت BROADCOM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

صفحه 1